Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden - Louyet Rent

Ontdek hieronder de algemene voorwaarden van Louyet Rent.


LOUYET SA is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Rue de Mons 80, 6000 Charleroi en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder nummer 0471.397.135. De Huurder is elke onderneming of persoon die een voertuig huurt bij LOUYET SA of een van haar filialen, vermeld in de overeenkomst en die aansprakelijk is tegenover LOUYET SA. De Bestuurder is een persoon die het voertuig daadwerkelijk bestuurt en die verbonden is aan de Huurder. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Huurovereenkomsten die worden uitgegeven door de filialen van LOUYET SA die hieronder worden opgesomd en waarnaar in dit document wordt verwezen als LOUYET GROUP:

 • SA LOUYET BRUSSELS: Leuvensesteenweg 864 - 1140 Evere, KBO: BE 0758.619.479 (maatschappelijke zetel)
 • SA LOUYET AUTOMOTIVE SOUTH: Rue de Mons, 80 - 6000 Charleroi, KBO: BE 0757.976.014 (maatschappelijke zetel)
  • Louyet - Charleroi (exploitatiezetel) Rue de Mons, 80 - 6000 Charleroi
  • Louyet - La Louvière (exploitatiezetel) Rue de la Déportation, 61 7100 Haine-Saint-Paul
  • Louyet - Sambreville (exploitatiezetel) Rue Bois Sainte Marie, 180 – 7060 Sambreville (Auvelais)
  • Louyet - Bergen (exploitatiezetel): Rue des Sandrinettes, 48 - 7033 Bergen (Cuesmes)
 • SA LOUYET WATERLOO: Brusselsesteenweg 54 - 1410 Waterloo, KBO: BE 0435.448.143 (maatschappelijke zetel)
 • SA LOUYET WAVER: Rue Cerisier d'Haine 50 - 1301 Waver, KBO: BE 0417.450.584 (maatschappelijke zetel)
 • SA LOUYET OVERIJSE: Brusselsesteenweg 403 - 3090 Overijse, KBO: BE 0426.387.353 (maatschappelijke zetel)
 • SA LOUYET AUTOMOTIVE NORTH: Bergensesteenweg 720 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw, KBO: BE 0479.004.608 (maatschappelijke zetel)
 • SA LOUYET RENT: Brusselsesteenweg 403 - 3090 Overijse, KBO: BE 0764.387.021 (maatschappelijke zetel)


De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op het moment dat het voertuig ter beschikking wordt gesteld. De datum en plaats van terbeschikkingstelling worden overeengekomen met de Huurder. Als de Huurder het voertuig niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, dan is die datum toch de datum waarop de Huurovereenkomst ingaat. De duur van deze Huurovereenkomst kan door de Huurder worden verkort door een opzegtermijn in acht te nemen van 5 werkdagen vóór de gewenste datum van inlevering. Anders kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. LOUYET GROUP kan de Huurovereenkomst eenzijdig beëindigen met een opzegtermijn van 5 werkdagen. LOUYET GROUP verbindt zich ertoe om bij de kennisgeving van de annulering een alternatief aan te bieden dat zo goed mogelijk overeenstemt met de voorwaarden van de Huurovereenkomst. Het recht om het voertuig te gebruiken eindigt afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet: (1) aan het einde van de Huurovereenkomst; (2) op de datum van de aangifte van diefstal, indien het voertuig niet binnen 30 dagen wordt teruggevonden; (3) indien het voertuig betrokken is bij een ongeval en als total loss wordt beschouwd, op de datum van de aangifte van het ongeval door de Huurder aan LOUYET GROUP; (4) wanneer de overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd.De huurtarieven worden per dag vastgesteld en maandelijks gefactureerd. De Huurder is de huur verschuldigd vanaf de datum waarop het voertuig ter beschikking wordt gesteld. Het feit dat het voertuig om welke reden dan ook niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Huurder ten opzichte van LOUYET GROUP. De datum waarop het voertuig daadwerkelijk wordt ingeleverd, bepaalt het aantal huurdagen dat effectief wordt gefactureerd, ongeacht de datum van inlevering die aanvankelijk in de Huurovereenkomst was vastgelegd.Elke vertraging in de betaling zal automatisch en zonder ingebrekestelling leiden tot de toepassing van nalatigheidsinteresten gelijk aan de interesten voorzien in de wet van 2 augustus 2002 en de betaling van een forfaitaire boete van 15% van het openstaande saldo, met een minimum van 125 euro. De niet-betaling van een vervallen factuur of de niet-naleving van een clausule van de overeenkomst geeft LOUYET GROUP het recht om de overeenkomst onmiddellijk en automatisch te beëindigen ten nadele van de Huurder. Indien LOUYET GROUP in gebreke blijft met de betaling van een bedrag dat zij verschuldigd is aan een Huurder, zal zij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 15% van dit bedrag. De bovenstaande bepaling geldt onverminderd het recht van LOUYET GROUP om de werkelijk geleden schade te bewijzen en schadevergoeding te eisen.

Als de Huurder een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zal elke betalingsachterstand leiden tot het versturen van een ingebrekestelling in de vorm van een eerste aanmaning. Na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, in geval van gedeeltelijke of volledige niet-betaling, is de Huurder een achterstandsrente verschuldigd gelijk aan de rente voorzien in artikel XIX.4 alsmede een schadevergoeding van: a) 20 euro als het openstaande bedrag lager is dan of gelijk is aan 150 euro; b) 30 euro plus 10% van het openstaande bedrag voor het gedeelte tussen 150,01 en 500 euro als het openstaande bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt; c) 65 euro plus 5% van het openstaande bedrag voor het gedeelte boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het openstaande bedrag hoger is dan 500 euro. Onder voorbehoud van indexering van deze bedragen. Elke extra aanmaning die naar de Huurder wordt gestuurd, brengt administratieve kosten met zich mee gelijk aan € 7,50 per aanmaning, bovenop de verzendingskosten. Indien LOUYET GROUP in gebreke blijft met de betaling van een bedrag dat zij verschuldigd is aan een Huurder, zal zij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die op dezelfde manier wordt berekend. De bovenstaande bepaling geldt onverminderd het recht van LOUYET GROUP om de werkelijk geleden schade te bewijzen en schadevergoeding te eisen.Indien één van de Partijen een inbreuk pleegt op één van de bepalingen van de Huurovereenkomst, heeft de andere Partij het recht om de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadevergoeding en zonder gerechtelijke tussenkomst op kosten van de in gebreke blijvende Partij na een ingebrekestelling die de inbreuk beschrijft en die per aangetekende post naar de andere Partij wordt verstuurd. In de volgende gevallen, zonder dat deze opsomming limitatief is, heeft de Verhuurder het recht de Huurovereenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst ten laste van de Huurder, waarbij de hieraan verbonden kosten voor rekening van de Huurder komen: (1) indien de Huurder zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder een Huurovereenkomst of onder de toepasselijke wet- en regelgeving niet nakomt en indien de Huurder niet binnen 7 dagen positief reageert op een ingebrekestelling hiertoe; (2) in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van twee huurbedragen door de Huurder en/of in geval van herroeping van de domiciliëring; (3) in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling en/of aanvraag tot uitstel van betaling; in geval van procedure van schuldeisersrangorde; in geval van overlijden, ontbinding of liquidatie van de Huurder; (3) in geval de Huurder ophoudt eigenaar te zijn, zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, deze Algemene Voorwaarden of een Huurovereenkomst overdraagt, of verhuist naar een ander land; (4) in geval de Huurder het voertuig gebruikt of laat gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is; In bovenstaande gevallen is de Huurder een beëindigingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de in artikel 2.1 gedefinieerde vergoeding. Na beëindiging, om welke reden dan ook, van de Huurovereenkomst, verliest de Huurder onmiddellijk het recht om het voertuig te gebruiken en moet hij het voertuig binnen 24 uur na verzending van een aangetekende brief aan de Huurder terugbezorgen.De Huurder verbindt zich ertoe het voertuig in te leveren in dezelfde staat van netheid en met hetzelfde brandstofpeil als toen het ter beschikking werd gesteld; indien dit niet het geval is, stemt de Huurder er uitdrukkelijk mee in de kosten voor de reiniging of de brandstof te dragen. Schoonmaak- en brandstofkosten zijn bijgevoegd in de bijlage bij de Huurovereenkomst. De Huurder verbindt zich ertoe het voertuig uitsluitend ter beschikking te stellen van de in de overeenkomst vermelde Bestuurder, hierna en hierboven de 'Bestuurder' genoemd. De Huurder moet ervoor zorgen dat de volgende clausules worden nageleefd en moet de Bestuurder hiervan op de hoogte brengen: (1) de Bestuurder verbindt zich ertoe het voertuig op verantwoorde wijze te gebruiken, de wet en de verkeersregels na te leven, zijn eigen veiligheid te garanderen en het voertuig niet aan derden ter beschikking te stellen; (2) de Bestuurder is ten minste 23 jaar en 1 dag oud; (3) het rijbewijs van de Bestuurder werd vóór de ondertekening van de Huurovereenkomst nooit ingetrokken; (4) de Bestuurder zal niet met het voertuig buiten de Europese Unie rijden; (5) de Bestuurder is ten minste 1 jaar en 1 dag in het bezit van een geldig rijbewijs; (6) de Bestuurder verbindt zich ertoe om met het voertuig niet deel te nemen aan (sport)wedstrijden, rally's, races of vergelijkbare activiteiten; (7) de Bestuurder zal geen explosieve, gevaarlijke of giftige materialen of dieren vervoeren in het voertuig; (8) de Bestuurder is niet gemachtigd om het voertuig onder te verhuren; (10) de Bestuurder is niet gemachtigd om een andere persoon het voertuig te laten besturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOUYET GROUP; (10) de Bestuurder verklaart dat hij perfect in staat is om het voertuig te besturen en dat de voorgelegde identiteitskaart en het rijbewijs originele, officiële en geldige documenten zijn; (11) de Bestuurder ziet af van elk verhaal tegen LOUYET GROUP in geval van ongevallen waarbij hijzelf en de inzittenden van het voertuig het slachtoffer zouden kunnen zijn. Hij verbindt zich er eveneens toe LOUYET GROUP te vrijwaren tegen elk verhaal dat in algemene zin tegen hem zou kunnen worden gericht door derden; (12) de Bestuurder is als enige verantwoordelijk voor elk proces-verbaal dat tegen hem wordt opgemaakt tijdens de periode waarin het voertuig ter beschikking wordt gesteld en voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. Elke boete van eender welke aard, parkeerovertredingen of het niet naleven van de verkeersregels, wordt overgemaakt aan de Bestuurder, die deze dient te betalen; (13) de Bestuurder verbindt zich ertoe de onderhoudstermijnen na te leven die door de boordcomputer van het voertuig worden aangegeven; (14) de Bestuurder dient zich te houden aan het rookverbod in het voertuig. Bij niet-naleving van de hierboven vermelde clausules factureert LOUYET GROUP bijkomende kosten zoals vermeld in de Huurovereenkomst.Wat de reden voor het inleveren van het voertuig ook is, de Huurder verbindt zich ertoe het voertuig uiterlijk op de dag waarop de Huurperiode/Huurovereenkomst eindigt, in te leveren op het adres dat de Verhuurder heeft opgegeven. LOUYET GROUP behoudt zich het recht voor om het voertuig op om het even welk ogenblik en om het even welke plaats terug te nemen, van zodra het niet werd ingeleverd op de bij de ondertekening van de overeenkomst overeengekomen datum of indien een aan LOUYET GROUP verschuldigde factuur meer dan 15 dagen onbetaald blijft. De Huurder verbindt zich ertoe het voertuig in te leveren op de locatie die in de Huurovereenkomst is vermeld. Als de Huurder het voertuig op een andere plaats inlevert dan voorzien in de overeenkomst, behoudt LOUYET GROUP zich het recht voor om een forfaitair bedrag gelijk aan € 50 te factureren voor bijkomende kosten. In het geval van niet-inlevering van het voertuig, is de Huurder verplicht om vanaf de annulerings- of einddatum van de Huurovereenkomst tot aan de daadwerkelijke inlevering van het voertuig, de door de Verhuurder geleden gebruiksderving te vergoeden voor de periode vanaf de annulering tot aan de daadwerkelijke inlevering van het voertuig. De vergoeding voor verlies van gebruik is gelijk aan het huurbedrag van het voertuig. Als het voertuig buiten de kantooruren van LOUYET GROUP wordt ingeleverd of als de Huurder niet deelneemt aan de inspectie bij inlevering van het voertuig, zal LOUYET GROUP een staat van het voertuig opstellen waarbij de Huurder en/of de Bestuurder impliciet erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de schade die tijdens de inspectie van het voertuig werd vastgesteld. De staat van het voertuig zal echter aan de Huurder en/of de Bestuurder worden meegedeeld met het oog op een gezamenlijke beoordeling, maar bij gebrek aan een reactie binnen 5 werkdagen wordt de Huurder/Bestuurder geacht de opgestelde staat van het voertuig te aanvaarden.Alle kosten in verband met het gebruik van het voertuig zijn uitsluitend voor rekening van de Huurder (met name brandstofkosten, parkeerkosten, lekke banden, enz.) maar niet de periodieke onderhoudskosten. Er wordt geen vervangend voertuig ter beschikking gesteld als het voertuig niet beschikbaar is voor onderhoud of voor reparaties van schade die mogelijk is ontstaan tijdens de looptijd van de betreffende Huurovereenkomst.De Huurder erkent dat hij de enige gebruiker van het voertuig is en dat LOUYET GROUP de enige eigenaar is. De Huurder mag dus niets doen dat een inbreuk zou kunnen vormen op de eigendomsrechten van LOUYET GROUP. De Huurder en de Bestuurder erkennen uitdrukkelijk dat het voertuig niet het voorwerp mag uitmaken van enige veiligheids-, inbeslagnemings- of executiemaatregel tegen hen. De Huurder zal zich hier steeds tegen verzetten en zal LOUYET GROUP onmiddellijk op de hoogte brengen dat een dergelijke situatie zich kan voordoen. Deze overeenkomst is strikt persoonlijk. De huurder mag het voertuig niet onderverhuren of de overeenkomst overdragen aan een derde. De Huurder mag geen andere personen het voertuig laten besturen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LOUYET GROUP.LOUYET GROUP bevestigt dat alle nodige documenten bij het voertuig worden geleverd, evenals het inschrijvingsbewijs en de verplichte uitrusting (gevarendriehoek, brandblusser, EHBO-kit en fluohesje). De Huurder verbindt zich ertoe deze terug te geven bij het inleveren van het voertuig. De kentekenplaten zijn eigendom van LOUYET GROUP en mogen in geen geval op een ander voertuig gebruikt worden. LOUYET GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid dan ook in geval van gebruik in strijd met de wet. In geval van verlies van deze documenten en/of sleutels zal de Huurder onmiddellijk LOUYET GROUP op de hoogte brengen, die alle maatregelen zal treffen om duplicaten te verkrijgen. De kosten hiervan, plus eventuele administratiekosten, worden in rekening gebracht aan de Huurder.De Huurder verklaart en aanvaardt dat hij volledig verantwoordelijk blijft ten opzichte van LOUYET GROUP voor elke schade, diefstal of brand van het gehuurde voertuig. De Huurder moet LOUYET GROUP schriftelijk op de hoogte brengen van alle schade die niet vermeld staat op het oorspronkelijke inspectierapport binnen de 24 uur na vaststelling. Bij inlevering van het voertuig verbindt de Huurder zich ertoe spontaan aangifte te doen van elke veroorzaakte schade of vastgestelde onregelmatigheid. De Huurder zal de herstellingskosten dragen indien bij de teruggave van het voertuig aan LOUYET GROUP wordt vastgesteld dat het voertuig schade heeft opgelopen die niet aanwezig was op het ogenblik van de terbeschikkingstelling, zelfs indien deze schade niet het gevolg is van een gebrek aan zorg of nalatigheid van de Huurder. De Huurder verklaart dat hij volledig aansprakelijk blijft voor eventuele materiële schade, diefstal of brand van het voertuig vanuit het oogpunt van burgerlijke aansprakelijkheid.  Een eigen risico dat is vastgelegd in de Huurovereenkomst zal van rechtswege worden geëist in geval van welke schade dan ook en zal worden terugbetaald aan de Huurder wanneer is bewezen dat hij niet in gebreke is gebleven. Louyet Group behoudt zich het recht voor om elke vorm van oneigenlijk gebruik of schade te noteren en te recupereren tot het einde van de werkdag volgend op de inlevering van het voertuig.Het voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, materiële schade, verweer en diefstal. Lichamelijk letsel is niet gedekt voor Bestuurders die in fout zijn bij een ongeval en niet worden beschouwd als zwakke weggebruikers. De territoriale reikwijdte van de verzekeringsdekking is beperkt tot de landen die vermeld staan op de verzekeringskaart. In de volgende gevallen behoudt LOUYET GROUP zich het recht voor om het bedrag van het eigen risico aan te passen, bepaalde risico's uit te sluiten en volledig verhaal te nemen op de Huurder: (1) in geval van een valse verklaring of het achterhouden van informatie bij het afsluiten van de Huurovereenkomst (bijvoorbeeld met betrekking tot eerdere schadegevallen veroorzaakt door een andere bestuurder); (2) in geval van een schadegeval waarbij een van de essentiële risicoparameters werd gewijzigd en uitsluitend als gevolg van deze wijziging, zolang deze wijziging niet werd meegedeeld aan en goedgekeurd door LOUYET GROUP; (3) wanneer het betrokken voertuig onderworpen is aan het reglement van technische keuring, voor elke schade die zich voordoet wanneer het voertuig niet of niet meer in het bezit is van een geldig keuringsbewijs, behalve tijdens het normale traject naar de eerste keuring of na afgifte van een rood keuringsbewijs, naar de hersteller en vervolgens naar het controleorganisme na herstelling. Het recht van verhaal kan echter niet worden uitgeoefend indien de Huurder bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig en de schade; (4) in geval van schorsing wegens niet-betaling van de Huur; (5) in geval van verzuim van kennisgeving van de schade binnen 24 uur na het ontstaan ervan; (6) indien het voertuig op het ogenblik van het ontstaan van de schade bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet en de reglementen die het besturen van een voertuig toelaten, bijv. een persoon wiens rijbewijs werd ingetrokken, of een persoon die jonger is dan de minimum leeftijd, of een persoon die medisch gezien niet in staat is om te rijden; (8) indien de schade is veroorzaakt door een persoon die niet gemachtigd is het betrokken voertuig te besturen; (9) indien de schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van nalatigheid van de Huurder; (10) indien de schade zich voordoet terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol is, of een overtreding van de toepasselijke wettelijke voorschriften heeft begaan, of onder invloed van stoffen of geneesmiddelen verkeert die zijn reflexen verminderen, tenzij hij kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen zijn toestand en de schade; (12) in geval van diefstal of schade veroorzaakt door familieleden of werknemers van de Huurder of de Bestuurder of door de Huurder of de Bestuurder zelf of door medeplichtigen; (13) in geval van diefstal is de Huurder of elke Bestuurder die geïdentificeerd is in de Huurovereenkomst verplicht om de diefstal uiterlijk binnen 2 werkdagen na de vaststelling ervan aan te geven bij de bevoegde gerechtelijke instanties of de politie en de referenties (PV-nummer) rechtstreeks schriftelijk mee te delen aan LOUYET GROUP; (14) indien het voertuig niet was afgesloten of indien het antidiefstal- of alarmsysteem was uitgeschakeld op het ogenblik van de diefstal of indien niet alle ter beschikking gestelde sleutels konden worden voorgelegd; (15) in geval van schade die zich voordoet bij de vordering van het betrokken voertuig, ongeacht de wijze waarop de vordering werd uitgevoerd; (16) in geval van schade ontstaan ter gelegenheid van oorlog of burgerlijke onrust waarbij de huurder betrokken is; (17) in geval van schade aan onderdelen van het voertuig veroorzaakt door kennelijk slecht onderhoud van deze onderdelen; (18) in geval van schade veroorzaakt door het vervoer en/of het laden/lossen van voorwerpen of ten gevolge van het gewicht van de door het voertuig vervoerde lading; (19) in geval van schade aan banden, tenzij deze het gevolg is van andere gedekte schade; (20) in geval van schade veroorzaakt door een tsunami; (21) in geval van schade veroorzaakt bij onderverhuring van het voertuig; (22) in geval van meerdere schadegevallen tijdens eenzelfde kalenderjaar, waarvan de kosten niet op derden kunnen worden doorberekend, behoudt LOUYET GROUP zich het recht voor om het bedrag van het eigen risico aan te passen op basis van objectieve criteria zoals het aantal schadegevallen of de aard en de omvang van de schade; (23) in geval van verergering van bestaande schade of het optreden van bijkomende schade, bijvoorbeeld aan de motor, ten gevolge van het verder rijden na een ongeval, behoudt LOUYET GROUP zich het recht voor om de Huurovereenkomst voor een of meerdere voertuigen te beëindigen.LOUYET GROUP zal elk proces-verbaal betwisten zodra het op naam van de Bestuurder of, in voorkomend geval, op naam van de Huurder is ontvangen. Als het niet mogelijk is om de ontvangen boetes te betwisten, worden ze doorgegeven aan de Bestuurder of, indien van toepassing, de Huurder. De Huurder is als enige verantwoordelijk voor parkeerboetes die hem in rekening worden gebracht voor de periode waarin het voertuig aan hem ter beschikking is gesteld en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. LOUYET GROUP zal aan de Huurder administratieve kosten factureren, waarvan het bedrag in de overeenkomst wordt vermeld, voor de afhandeling van eventuele boetes of aanmaningen. In geval van ontbinding, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de Huurder is de beheerder of (gedelegeerd) bestuurder van de Huurder persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van voornoemde bedragen. In geval van wijziging van de identiteit van de beheerder of de (gedelegeerd) bestuurder sinds de ondertekening van deze Algemene Voorwaarden, behoudt LOUYET GROUP zich het recht voor om betaling te eisen van de opeenvolgende beheerders of (gedelegeerd) bestuurders. Hiervoor worden administratieve kosten in rekening gebracht.Indien meer dan één (rechts)persoon als Huurder wordt aangeduid, zijn al deze (rechts)personen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Huurovereenkomsten.Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van LOUYET GROUP.Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een huurovereenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de Partijen de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een bepaling die de werkelijke bedoeling van de Partijen het meest benadert.


Reserveer een proefrit.

Reserveer een proefrit.

Reserveer hier
alt

Sales afspraak.

Maak een afspraak
BMW afspraak

Service afspraak.

Maak een afspraak
BMW contact

Volg onze nieuwtjes.

Bekijk ze hier
Top